Regulamin i plan imprezy

REGULAMIN
XIX RAJD POMORSKI „KLUKA 2018”
Kwidzyn, 18 maja– 20 maja 2018roku

Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta Kwidzyn Pan Andrzej Krzysztofiak

Termin:
Rajd odbędzie się w dniach 18 maja – 20 maja 2018 r.

Miejsce:
Trasy będą głównie przebiegać przez teren gminy Kwidzyn. Organizatorzy przygotowali trasy piesze, rowerowe i kajakową. Szczegółowe informacje ukażą się na stronie internetowej rajdu www.kluka.pl

Cele rajdu:
Promocja turystyczna powiatów, miast i gmin województwa pomorskiego.
Ukazanie uczestnikom piękna powiatu kwidzyńskiego, a w szczególności miasta i gminy Kwidzyn. Propagowanie form czynnego wypoczynku.
Rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych.
Spotkanie miłośników wielu różnych dyscyplin turystyki i wymiana doświadczeń.
Edukacja poprzez turystykę i krajoznawstwo w obszarze działalności programowej PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego.
Spotkanie turystów i kadry programowej PTTK Oddziału Gdańskiego oraz przedstawicieli z całej Polski.

Organizatorzy:
Oddział Gdański PTTK, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk www.pttk-gdansk.pl
Klub Turystów Pieszych „Bąbelki” www.babelki.pl

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Kwidzyn
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie

Sponsorzy:
Sklep turystyczny ‘Tuttu”
DECATHLON Kartuska
Urząd Miasta Kwidzyn

Kadra:
Komendant:
Jacek Richter

Z-ca komendanta ds. marketingu:
Jarosław Kowalczuk

Prowadzący trasy pieszej rekreacyjnej: Marcin Strusiński (PTP 10164)
Prowadzący trasy pieszej długodystansowej: Tomasz Dębski (PTP 10980)
Prowadzący trasy pieszej młodzieżowej: Waldemar Jankowki (PTP 10673)
Prowadzący trasy kajakowej: Remigiusz Wróblewski (PTP 10170)
Prowadzący trasy rowerowej: Daniel Nazaruk (PTKol 7121)

Sekretariat: Lucyna Anna Belau

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszeń na stronie www.kluka.pl/zgloszenia należy przesłać:

Trasy piesze i rowerowe:    do 13 maja 2018 roku
Trasy kajakowe:    do 4 maja 2018 roku

na adres jarekov@vp.pl

Karty zgłoszeń oraz informacje rajdowe dostępne są na stronie www.kluka.pl. W karcie zgłoszeń należy wypełnić wszystkie pola. Niepełne zgłoszenie może zostać uznane jako nieważne.
Zgłoszenia na trasę kajakową będą przyjmowane do 4 maja 2018 roku lub do wyczerpania miejsc.

Wpisowe:
Wpłacamy na konto: 70 1240 5400 1111 0010 3785 1629 w banku Pekao
PTTK Oddział Gdański ul. Długa 45 80-827 Gdańsk, z dopiskiem „Kluka 2018”

Ilość dni (noclegów)                     W terminie
do 13 maja 2018
Opłata po terminie 13 maja 2018
(dla wszystkich)
 Członkowie  PTTK Niezrzeszeni w PTTK  
Trasa Piesza Młodzieżowa 65 zł 75 zł 115 zł
Trasa Piesza Rekreacyjna 50 zł 70 zł 100 zł
Trasa Piesza Długodystansowa 50 zł 70 zł 100 zł
Trasa rowerowa 50 zł 70 zł 100 zł
Trasa kajakowa 175 zł 185 zł 225 zł
Trasa kajakowa z własnym sprzętem 75 zł 85 zł 125 zł

W związku ze stałymi kosztami organizacji imprezy koszt uczestnictwa także jest stały bez względu na to, jaki czas uczestnik spędzi na imprezie.
Opiekun grupy  6-osobowej (6 +1) płaci 50%,  10-os. płaci 25%, a  przy 14 osobach jego udział jest nieodpłatny. Wpisowe należy uiścić na podane konto bankowe lub w biurze PTTK Oddziału Gdańskiego PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego, ul. Długa 45, Gdańsk.
Osoby będące członkami PTTK powinny posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską w celu honorowania zniżki.
Kopię dowodu wpłaty należy przesłać wraz ze zgłoszeniem do Zastępcy Komendanta Rajdu Jarosława Kowalczuka na adres email jarekow@vp.pl oraz posiadać do wglądu na Rajdzie.

Warunki uczestnictwa:
Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej wymagającą od uczestników odpowiedniego wyposażenia i kondycji. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko pod opieką osób pełnoletnich. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do 13. 05. 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona i o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą jedynie w przypadku wolnych miejsc oraz bez gwarancji zabezpieczenia pełnych świadczeń.
Opiekunowie grup co najmniej 10-osobowych uczestniczą w Rajdzie nieodpłatnie.
Członkowie PTTK z aktualną legitymacją posiadają ubezpieczenie, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Świadczenia:
Opieka kadry programowej PTTK.
Metalowa odznaka rajdowa.
Noclegi w warunkach turystycznych w szkole (własne karimaty i śpiwory).
Materiały krajoznawcze.
Odcisk okolicznościowej pieczęci.
Potwierdzenie punktów do OTP, KOT, NON, T. Przyrodnik i odznak krajoznawczych.
Wrzątek do celów spożywczych.
Poczęstunek w trakcie rajdu.
Możliwość zweryfikowania odznak OTP.
Możliwość wejścia do Muzeum Zamkowego w Kwidzynie w ramach Nocy Muzeów.
Inne nieujawnione.

Noclegi:
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie

Obowiązki uczestników:
– przestrzeganie regulaminu Rajdu i postanowień Karty Turysty, przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i innych przepisów porządkowych,
– stosowanie się do poleceń kierownictwa rajdu oraz prowadzących,
– organizacja wyżywienia we własnym zakresie (produkty, naczynia itp.)
– każda grupa powinna posiadać własną apteczkę,
– posiadanie ważnego dokumentu tożsamości, ważnej legitymacji PTTK uprawniającej do zniżki we wpisowym oraz dowodu wpłaty wpisowego,
– w wyznaczonej strefie ciszy obowiązuje cisza nocna między godzinami 23.00 a 6.00.
– na okoliczność dłuższych imprez towarzyszących będzie przeznaczone odpowiednie pomieszczenie tak aby nie przeszkadzać pozostałym uczestnikom rajdu,
– posiadanie odpowiedniego ubioru i obuwia do wędrówki w różnych warunkach
atmosferycznych oraz odpowiedniego sprzętu turystycznego, w tym śpiwora, karimaty lub materaca, miękkiego obuwia na zmianę, kubka, łyżki, itp.,
– rowerzyści odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów (organizatorzy nie zapewniają części zamiennych i serwisu naprawczego),
– zabranie ze sobą dużo uśmiechu oraz tworzenie sympatycznej atmosfery na rajdzie.

Dojazd:

Najwygodniejszy dojazd do Kwidzyna stanowi PKP i PKS lub własny transport. Należy przybyć do bazy imprezy najpóźniej na 5-10 minut przed startem trasy, wszystkie trasy ruszają z bazy rajdu lub wyjeżdżają w teren z bazy rajdu. Trasy ruszają z bazy rajdu lub wyjeżdżają w teren z bazy rajdu, wyjątek stanowi trasa rowerowa która w piątek startuje w Smętowie Granicznym i również tam kończy swoją trasę w niedzielę aby ułatwić dojazd rowerzystom PKP lub własnym transportem. Szczegółowe rozkłady na www.e-podroznik.pl

Postanowienia końcowe:
– w regulaminie mogą zachodzić niewielkie zmiany techniczne, należy śledzić komunikaty pojawiające się na stronie PTTK Oddziału Gdańskiego  i pozostałych stronach Rajdu.
– uzupełnieniem regulaminu będą komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów oraz zamieszczane na tablicy informacyjnej i w sekretariacie Rajdu,
– uczestnicy Rajdu odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników i osób trzecich. W razie drastycznych naruszeń niniejszego regulaminu
– dopuszcza się możliwość usunięcia uczestników lub drużyny z Rajdu bez zwrotu wpisowego,
– uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych lub jakichkolwiek środków odurzających w bazie rajdu oraz w innych obiektach użyteczności publicznej oraz zobowiązani są przestrzegać Karty Turysty, przepisów ppoż., kodeksu drogowego oraz zasad uczciwego współzawodnictwa,
– w przypadku rezygnacji z rajdu po 13 maja 2018 r. wpisowe nie podlega zwrotowi,
– uczestnicy organizują wyżywienie we własnym zakresie,
– korzystanie z bazy noclegowej możliwe jest tylko w godz. od 16.00 do 10.00 dnia następnego,
– koszty uczestnictwa nie zawierają kosztów:  przyjazdu na rajd oraz powrotu z rajdu, zawierają jednak koszty przejazdów w trakcie rajdu,
– posiadane mienie uczestnicy mogą ubezpieczyć we własnym zakresie, za rzeczy zgubione w trakcie rajdu organizatorzy nie odpowiadają,
– uczestnicy rajdu mogą zostać uwiecznieni na zdjęciach rajdowych stanowiąc szczegół bądź element zgromadzenia, krajobrazu lub imprezy publicznej. Zdjęcia po rajdzie są  przechowywane na nośnikach wewnętrznych PTTK O/Gdańskiego i wykorzystywane tylko do celów promocyjnych rajdu po wcześniejszej wnikliwej weryfikacji przez kadrę Oddziału,
– interpretacja regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów.

Kontakt:
Oddział Gdański PTTK
ul. Długa 45 Gdańsk 80-827
www.kluka.pl
kluka@ptttk-gdansk.pl

Komendant Rajdu Jacek Richter:
tel. kom: 666 150 068, e-mail: jacek.richter@wp.pl

Z-ca komendanta Rajdu Jarosław Kowalczuk
tel. kom: 603 603 641, e-mail: jarekov@vp.pl

Plan imprezy

1. Trasa Piesza Młodzieżowa

Dzień I 18.05.2018 r. (piątek)

Zbiórka o 11:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Opalenie –Opalenie Tczewskie- Leśn. Dębiny- Rez. Małe Wiosło (punkt widokowy) – Widlice  – pod Górami – Opalenie  13km

Dzień II 19.05.2018 r. (sobota)

Zbiórka o 10:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu.

Trasa: Sztum – Sztum Zamek- Zajezierze (kwatera Łupaszki) – Brzezi Ostrów –Leśn. Sarnowo – Bycza Góra – Sztumska Wieś PKP 14km

Dzień III 20.05.2018 r. (niedziela)

Zbiórka o 10:30 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu.

Trasa: Kwidzyn – Rez. Kwidzyńskie Ostanice – Mini ZOO – Leśn. Miłosna – Kwidzyn 9km

2. Trasa Piesza Rekreacyjna

Dzień I 18.05.2018 r. (piątek)

Zbiórka o 11:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Kwidzyn – szlak zielony „Napoleoński” – Piekarniak Młyn – Leśn. Trzciano – Dankowo – „Miłosna” – Kwidzyn około 17 km

Dzień II 19.05.2018 r. (sobota)

Zbiórka o 09:30 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu.

Trasa: Kwidzyn – „Miłosna” – Leśn. Sadlinki – ścieżka dydaktyczna „Zajączek” – Białki – wzdłuż rzeki Liwy – Miłosna – Kwidzyn, około 18 km

Dzień III 20.05.2018 r. (niedziela)

Zbiórka o 10:30 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Kwidzyn – „Miłosna” – niebieski „Górski” szlak spacerowy – zielony szlak spacerowy – Ogród dendrologiczny „Miłosna” – czerwony szlak – zabytkowe stajnie – Kwidzyn około 15 km

3. Trasa Piesza Długodystansowa

Dzień I 18.05.2018 r. (piątek)

Zbiórka o 11:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Kwidzyn – Szlak „Napoleoński” – Jurandowo- Nieczynna Linia Kolejowa – Kwidzyn 27km

Dzień II 19.05.2018 r. (sobota)

Zbiórka o 09:30 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Kwidzyn – Szlak Kopernikowski – Karolewo- Otłówko- Kwidzyn 28km

Dzień III 20.05.2018r. (niedziela)

Zbiórka o 10:30 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Ryjewo – Szlak Kopernikowski – Kwidzyn 16km

 

4. Trasa Rowerowa (Daniel Nazaruk)

Dzień I 18.05.2018r. (piątek)

Zbiórka o 9:30 w Smętowie Granicznym na stacji PKP

Trasa: Smętowo Graniczne PKP – Małe Wyręby – Piaseczno – Nicponia – Gniew OKP – Tymawa – Jaźwiska – rzeka Wisła – Lipianki – Gniewskie Pole – Janowo – Gurcz – Podzamcze – Kwidzyn 50km

Dzień II 19.05.2018 r. (sobota)

Zbiórka o 10:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Kwidzyn – Baldram – Tychnowy – szlak kopernikowski – Ryjewo – Borowy Młyn – Sztumska Wieś – Sztum – Czernin – Cygusy – Cierpięta – Mikołajki Pomorskie – Antonin – Prabuty – Licze – Kwidzyn OKP 70 km

 

Dzień III 20.05.2018 r. (niedziela)

Zbiórka o 10:30 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Kwidzyn – Korzeniewo – rzeka Wisła – Opalenie – Widlice – Małe Wiosło – Duże Wiosło – Kozielec – Bochlin – Nowe – Rychława – Lalkowy – Smętówko – Smętowo Graniczne 40km

5. Trasa Kajakowa (Remigiusz Wróblewski)

Dzień I 18.05.2018 r. (piątek)

Zbiórka o 11:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Brody – Gniew (Wierzyca)

 

Dzień II 19.05.2018 r. (sobota)

Zbiórka o 10:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Grudziądz – Kwidzyn (Wisła)

Dzień III 20.05.2018r. (niedziela)

Zbiórka o 10:00 w Kwidzynie przy wejściu do bazy rajdu

Trasa: Kwidzyn – Piekło (Wisła)

Kajaki jedynki: wymaga się doświadczenia kajakowego uczestnika
oraz odpowiedniego ubioru kajakowego.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie – zmiana godziny, uzupełnienie programu o dodatkowe atrakcje.

Pobierz w formacie PDF